SE VÅRA MEDLEMSKAP OCH CERTIFIERINGAR

"Vi tror att partnerskap och samarbete kan göra skillnad."
IDÉ House of Brands' hållbarhetsteam

 

 

 

Se vårt utbud av produkter med mer hållbara material

Eftersom samarbete är nyckeln till att förändra världen mot mer hållbara metoder har vi valt att gå med i vissa nätverk och föreningar för att hjälpa oss att bli mer effektiva i vårt hållbarhetsarbete. Nedan kan du läsa mer om varför vi har valt dessa och hur vi samarbetar med organisationerna.

 

 

ISO CERTIFIERINGAR

Blue ISO 9001 logo 

KVALITETSLEDNING

Certifieringen ger fördelar både för våra kunder och oss. En högre nivå av kvalitetssäkring och service resulterar i en mer omfattande behandling från alla våra avdelningar i Norden.

ISO 9001 - Kvalitetsledning

ISO 9001 Kvalitetsledning är den internationella standarden för kvalitetsstyrning. Denna standard uppdaterades 2015, vilket gör den relevant för dagens och morgondagens samhälle. ISO 9001 ger organisationer receptet på att konsekvent uppfylla kvalitetskrav som är i linje med kundens förväntningar. Standarden tar särskild hänsyn till de komplexa leverantörskedjorna som företag måste navigera i. Vi har förnyat vår certifiering varje år sedan 2004 enligt gällande standarder.

Vi är åtagna att minska vår miljöpåverkan och kontinuerligt förbättra vår miljöprestation som en integrerad del av vår affärsstrategi och operationella tillvägagångssätt. Vi uppmanar alla kunder och leverantörer att göra detsamma.

MILJÖLEDNING

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis med respekt för människor, samhälle och miljö. Detta innebär att tillgodose behoven hos nuvarande generationer utan att förstöra möjligheterna för framtida generationer.

ISO 14001– Miljöledningssystem

ISO 14001 - Miljöledningssystem är den internationella standarden för miljöledning som hjälper till att skapa system för att minska organisationens negativa påverkan på miljön. Detta inkluderar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, miljökrav och regleringar, leverantörskrav och resursplanering. Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och etablera en mer hållbar organisationsmodell kan vi både spara kostnader och energi samtidigt som vi bevarar miljön för framtida generationer. Standarden använder PDCA (Plan-Do-Check-Act) cykeln.

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

IDÉ House of Brands är engagerade i att uppfylla kraven för hälsa, miljö och säkerhet och har sommaren 2024 blivit certifierade enligt ISO 45001. Detta hjälper oss att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsplats för alla våra anställda genom kontinuerliga riskbedömningar, förebyggande åtgärder och kontinuerlig förbättring.

ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001 är en internationell standard för krav på ledningssystem för arbetsmiljö som främjar kravet på att bygga ett väl fungerande ledningssystem. Målet är att öka säkerheten och minska sjukdom och skador hos arbetstagare på arbetsplatsen.

Principerna i standarden möjliggör ett effektivt förbättringsarbete som bidrar till en god arbetsmiljö och hantering av riskförhållanden för egna anställda och andra relevanta parter.

AMFORI

Amfori är världens ledande näringslivsförening för öppen och hållbar handel. Den främjar en ideologi där människor, planeten och vinsten kan samarbeta och där handeln tjänar ett syfte genom att leverera sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för alla involverade. Amfori erbjuder sina medlemmar lösningar för att minska miljömässiga risker, övervaka och förbättra arbetsförhållandena och säkerställa god styrning genom hela leveranskedjan.

Vi gick med i Amfori för att få bättre kontroll och insikt längre ned i vår leverantörskedja och för att samarbeta ännu tätare med våra leverantörer. Som medlem drar vi nytta av deras kunskap och använder den för att bättre förstå vilka åtgärder som är rätt för att främja förbättringar i den globala leverantörskedjan. Amfori ger oss verktyg för att effektivt övervaka och hantera eventuella problem som kan hota våra krav på ansvarsfull affärsverksamhet. Vi tror att ju fler företag som oss som övervakar leverantörskedjan och efterfrågar förbättringar, desto snabbare kommer förändringen till det bättre att ske.

amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) erbjuder en erkänd metodik för att identifiera och åtgärda risker i globala leveranskedjor.

amfori BEPI (Business Environment Performance Initiative) hjälper till att identifiera och rikta in sig på stora miljömässiga utmaningar i leveranskedjor.

bluesign® SYSTEMPARTNER

IDÉ House of Brands vill gå i bräschen som ett gott exempel inom branschen och är stolta över att vara en av bluesign® Systempartners. Läs mer om vad det innebär att vara en bluesign® systempartner här.

bluesign® är ett omfattande certifieringssystem som syftar till att främja hållbar och miljövänlig textilproduktion. Sedan etableringen i Schweiz år 2000 har bluesign blivit en erkänd och respekterad aktör inom textilindustrin, och flera ledande varumärken är en del av bluesign® systemet. För oss på IDÉ var bluesign® ett naturligt steg i vårt arbete med hållbarhet.

bluesign® fokuserar på att minska miljöpåverkan genom hela leveranskedjan, från råvaruproduktion till färdig produkt. De tittar inte bara på den färdiga produkten utan beaktar hela processen som krävs för att tillverka produkten från början till slut.

Blue Sign logo

ETISK HANDEL NORGE

Arbetsförhållanden på fabrikerna och internationella mänskliga rättigheter har alltid varit av högsta prioritet för oss. När vi väljer affärspartners och samarbetspartners baseras detta på goda etiska principer. De förväntas undvika att medverka till korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsförhållanden eller skadeverkningar för lokalsamhällen och miljön.

 

Varför är IDÉ medlem i EHN?

EHN är den ledande kompetensmiljön för etisk handel i Norge och Norden och ger oss viktiga verktyg och resurser för att kunna arbeta bra och effektivt med etisk handel. Genom att samarbeta med EHN har vi ett antal åtaganden. Bland annat har vi anslutit oss till EHN's principförklaring, implementerat riktlinjer för etisk handel, arbetar aktivt för att skapa konkreta förbättringar i arbets- och miljöförhållanden i leverantörskedjan, rapporterar årligen om status och framsteg samt ger kontinuerlig uppföljning.

Se vår EHN-rapport här

ECOVADIS

IDÉ House of Brands har uppnått Silver i EcoVadis' utvärdering av vår hållbarhetsprestation och därmed placerat oss bland de bästa 25% av alla företag globalt som deltar i denna bedömning.

EvoVadis silver

Vad är EcoVadis och vad mäter de?
EcoVadis tillhandahåller ett system som låter företag utvärdera sin egen och sin leverantörskedjas nivå av samhällsansvar (CSR).

Det täcker 21 CSR-indikatorer över fyra huvudteman: miljö, etik, anständiga arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, samt hållbara inköp.

Vad gjorde vi för att få en EcoVadis-bedömning?
För att få en bedömning har vi presenterat dokumentation på alla fyra områdena. Det räcker inte med att bara presentera ett dokument som säger att vi gör något – vi måste visa att vi faktiskt gör det.

Detta är en mycket noggrann process som kräver mycket arbete och samarbete mellan flera team på IDÉ House of Brands.

Vad är de viktigaste fördelarna med att ha en EcoVadis-bedömning?
Det ger oss möjlighet att visa alla våra intressenter den investering som IDÉ House of Brands gör för en hållbar affärspraxis.

Vi är ett etiskt företag som bryr oss om våra anställda, våra kunder, miljön, omgivningen och de samhällen vi är en del av.

Hur bidrar EcoVadis till förbättringar hos IDÉ House of Brands?
EcoVadis gör det möjligt för oss att mäta hur bra vi presterar och på vilka områden vi behöver förbättra oss. Det är en fördel att ha specialister som arbetar med många stora och globala företag för att se på oss utifrån och analysera våra metoder. Detta gör att vi kan jämföra oss med andra i branschen samt andra ledande organisationer, där många är våra kunder.

CEMASYS

CEMAsys är en webbaserad plattform som kopplar samman hållbarhet, miljö, risk och affärsstyrning på ett intelligent sätt. CEMAsys är en flexibel och användarvänlig molnbaserad tjänsteplattform för hållbarhetsstyrning. IDÉ Group använder modulerna "Koldioxidavtryck" och "Leverantörskontroll".

Vi använder CEMAsys-plattformen för att beräkna vår koldioxidavtryck för Scope 1 och 2 (plus vissa delar av Scope 3), samt för att övervaka våra leverantörer genom ESG-undersökningsmodulerna och leverantörskontrollmodulen som CEMAsys erbjuder.

 

Läs mer om vår klimatredovisning här
Blue Sign logo

RECYCLING OCH ÅTERANVÄNDNING

Vi följer alla restriktioner gällande återvinning på alla kontor i hela Norden. Vi samarbetar med lokala partners på varje kontor och anpassar våra rutiner efter lokala krav och återvinningsanläggningar.

 

NORSIRK är en helhetsleverantör av lösningar och tjänster inom insamling, transport och återvinning av EE-avfall (elektriskt och elektroniskt avfall) och batterier. De kontrollerar hela värdekedjan för producentansvar - från det att produkten lanseras på marknaden till den når återvinningsanläggningen. Detta ger oss en trygghet att vårt miljöansvar hanteras ansvarsfullt.

 

Grønn Punkt Norge erbjuder finansiering för retursystem för förpackningar av plast, metall och glas. IDÉ House of Brands AS är medlem och tar ansvar för alla typer av förpackningar genom retursystem som är godkända av Miljødirektoratet i Norge.

 

IDÉ House of Brands Sverige AB är medlem i El-Kretsen, som är en ideell organisation. Deras uppdrag är att hjälpa tillverkare att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett nationellt insamlingssystem.