KLIMATREDOVISNING OCH KOMPENSATION

IDÉ House of Brands tar ansvar utanför vår värdekedja, genom att investera i trädplanteringsprojektet "Thor Heyerdahl Climate Park", beläget i Ayeyarwady-regionen i Myanmar. Projektet är certifierat och i linje med SDGs (Sustainable Development Goals) för samhälls- och miljöförbättringar. Detta för samhället i rätt riktning för att nå en koldioxidsnål ekonomi.

Vi är stolta över att plantera mangroveträd som kompensation för våra scope 1 och 2 växthusgasutsläpp i alla länder där vi är verksamma. Dessa officiella koldioxidkrediter finansierar 80 mangroveträd per ton koldioxid som släpps ut. "Thor Heyerdahl Climate Park" är ett kolborttagningsprojekt, vilket innebär att CO₂ avlägsnas från atmosfären och binds under långa perioder. Ett mangroveträd kan binda ett ton CO₂ under loppet av 20 år. Det innebär att IDÉ lägger grunden för koldioxidbindning 80 gånger vårt totala årliga utsläpp.

Klimaregnskap IDÉ House of Brands

Utöver klimateffekten ger projektet arbete och inkomst till lokalbefolkningen, vilket stödjer två av våra hållbarhetsmål: mål 4 God utbildning för alla och Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Att plantera mangroveskog skapar lokala arbetstillfällen både direkt genom förädling och plantering, men också indirekt genom att stärka lokalsamhällenas försörjning. Att plantera nya mangroveskogar binder CO₂  från atmosfären genom fotosyntes och bidrar därmed till att mildra klimatförändringarna. Ett nytt mangroveträd kan binda cirka 1 tCO₂  under en tjugoårsperiod.

Thor Heyerdahl Climate Park-projekten syftar till att återställa och plantera mangroveträd i Ayeyarwady-regionen i Myanmar där endast 16 procent av den ursprungliga mangroveskogen finns kvar (NASA, 2013). Förstörelsen av mangroveskogar i tropiska kustområden är en ekologisk katastrof för människorna som bor där, och det finns ett akut behov av att ekosystemen och mangroveskogarna återställs och förvaltas på ett hållbart sätt.

Från och med 2019 är Thor Heyerdahls planteringsyta 2 100 hektar och kommer att utökas med ytterligare 75 000 hektar till 2023. Målet är att 2023 slutföra plantering av 300 miljoner träd, som biologiskt ska fånga och lagra över 150 miljoner ton CO₂. Projektets växtöverlevnadsgrad är 86 procent, vilket är långt över genomsnittet för andra projekt. Projektet har också skapat upp till 100 nya jobb för lokalbefolkningen inom vattenbruk och stärkt lokal hållbar utveckling med tonvikt på kvinnors utveckling i MaGyi-samhället.

Klimatredovisning IDÉ House of Brands 2022

Syftet med denna rapport är att visa översikten över organisationens utsläpp av växthusgaser (GHG-utsläpp), som en integrerad del av en övergripande klimatstrategi. En klimatredovisning är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta åtgärder för att minska sin energiförbrukning och tillhörande växthusgasutsläpp. Den här årliga redovisningen gör att organisationen kan mäta nyckeltal och därmed utvärdera sig själv över tid.