HÅLLBAR AFFÄRSPRAXIS

"Vi vet vart vi vill, men vi har inte alla svaren ännu."

 

 

IDÉ House of Brands tar hållbarhet på allvar och därför arbetar vi för att främja öppenhet och mer hållbara affärsmodeller i branschen i stort.

Vårt mål är att öka öppenheten i hela produktionskedjan, från råmaterial till produktion och leverans.

Vi vill vara ett exempel på god affärspraxis genom att upprätthålla respekt för människor, samhället och miljön i all vår verksamhet.

 

 

 

Det är enkelt att välja hållbara alternativ hos IDÉ House of Brands. Med detta menar vi valet av mer ansvarsfulla material och mer hållbara och miljövänliga produktions- och leveransmetoder, utan att glömma det som kanske är det allra viktigaste, produkter av hög kvalitet med lång livslängd.

IDÉ HOUSE OF BRANDS' HÅLLBARHETSTEAM

 

Wenche Moseng

Head of Sustainability and Product Quality

 

Miia Rautemaa
 
Sustainability & Development Manager

 

Marina Due Holm
 
Product Quality Manager & Project Coordinator

HUR ARBETAR VI MED HÅLLBARHET PÅ IDÉ?

SÄTTET VI KÖPER PÅ

IDÉ House of Brands anser ansvarsfulla inköpsmetoder vara ett av våra viktigaste verktyg för att arbeta mot en hållbar affärsmetod. Vi anpassar våra inköpsrutiner för att våra partners ska ha möjlighet att leverera efter de krav vi ställer. Detta för att säkerställa goda förhållanden för människor, samhälle och miljö.

 

GENOM PARTNERLOJALITET

IDÉ House of Brands är medvetna om att vi kan ha en negativ inverkan på människor, samhälle och miljö. Samtidigt ser vi vår potential i att bidra till en positiv utveckling i leverantörskedjan. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners arbetar målmedvetet och systematiskt för att följa våra riktlinjer. Detta inklusive etiska riktlinjer vilka täcker grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption, djurskydd och miljö. Läs mer om partnerlojalitet nedan.

 

SÄTTET VI SÄLJER PÅ

Vi strävar efter att påverka våra kunder att handla mer miljövänligt. Flera av våra kunder har blivit mer medvetna om sina inköp och det är tillfredsställande att kunna möta deras krav på ett mer hållbart val. Som kund hos oss har du alltid tillgång till ett bättre alternativ ur hållbarhetssynpunkt.

 

“Vi gör vårt yttersta för att uppfylla grundläggande ansvar inom mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden.”​

IDÉ House of Brands' hållbarhetsteam

PARTNERLOJALITET

Vi har ett skriftligt samarbetsavtal med 233 partners. För att kontrollera vår leveranskedja har vi satt upp ett mål att 90% av våra inköp ska gå genom dessa partners. Vi kallar detta "partnerlojalitet". De återstående 10% inkluderar catering, inköp för kontorsdrift, lagerhyra, specifika varumärken som kunder efterfrågar och liknande. Partnerlojaliteten låg på 86% under 2023.

Vi förväntar oss att våra partners och deras underleverantörer arbetar fokuserat och systematiskt för att följa våra riktlinjer, inklusive våra etiska riktlinjer som täcker grundläggande krav på mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, antikorruption, djurskydd och miljö.

Våra partners är skyldiga att ge oss information om hur omsorgsbedömningar utförs och hur negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden hanteras. Detta är i enlighet med informationsplikten enligt öppenhetslagen.

 

 

Se vår policy för hållbar affärspraxis

PRODUKTSÄKERHET OCH KVALITET

Fokus på produktsäkerhet, kvalitet och hållbarhet har varit en prioritet för IDÉ House of Brands i många år.

Våra anställda genomför riskbedömningar och tillägnar sig kontinuerligt kunskap om gällande lagar och föreskrifter. Som ett verktyg för att säkerställa detta arbete har vi utvecklat "Stopp och tänk"-modellen. Detta verktyg inkluderar våra 5 principer för hållbar affärspraxis: MÅLGRUPP, RISKBEDÖMNING, LIVSCYKEL, PRODUCENT, MILJÖ.

Utöver detta har vi utvecklat egna riktlinjer för de produktkategorier som behöver särskild uppmärksamhet (t.ex. leksaker, elektronik och produkter i kontakt med livsmedel). Dessa riktlinjer är tillgängliga för alla anställda och våra leverantörer.

Vårt hållbarhets- och produktsäkerhetsteam övervakar inkommande beställningar och upprätthåller en nära dialog med våra leverantörer för att säkerställa nödvändig testning och märkning, i enlighet med alla gällande lagar och föreskrifter.

 


VÅRA CERTIFIERINGAR OCH MEDLEMSKAP

ESG står för Environmental, Social och Governance. Det är en ram som används för att utvärdera ett företags hållbarhet och etiska påverkan samt dess förmåga att effektivt hantera och minska dessa påverkningar, vanligtvis miljö- eller sociala.

Eftersom samarbete är nyckeln till att förändra världen mot mer hållbara metoder har vi valt att gå med i vissa nätverk och föreningar som kan hjälpa oss att bli mer effektiva i vårt hållbarhetsarbete. I bilden nedan kan du se de valda aktörerna kartlagda enligt den sektor de fokuserar på.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och åtaganden gentemot var och en av dessa aktörer.

"Vi tror att en mer hållbar framtid är något vi alla delar, så vi kan bäst påverka den tillsammans". 

IDÉ & FNS GLOBALA MÅL

FNs globala mål är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna till år 2030. Denna plan kräver insatser från myndigheter, näringsliv och privatpersoner. Vi har valt ut fem av målen som vi arbetar extra mot.

 

VI BIDRAR TILLBAKA

I samarbete med Treebytree arbetar vi mot en hållbar framtid genom att återställa kritiska landskap som hjälper planeten att trivas.

Treebytree och deras partners arbetar över hela världen för att säkerställa att restaureringseffekterna är meningsfulla, unikt bevarade och fungerar som avsett.

Alla anställda på IDÉ House of Brands får ett träd i födelsedagspresent. Målet är att plantera en skog, se IDÉ-skogen här. 

 

KLIMATKOMPENSATION 

IDÉ House of Brands investerar i trädsättningsprojektet "Thor Heyerdahl Climate Park" i Ayeyarwady-regionen i Myanmar. Projektet är certifierat och i enlighet med FNs hållbarhetsmål för samhälls- och miljöförbättring. Detta driver samhället i rätt riktning mot en koldioxidsnål ekonomi.

Utöver klimatpåverkan ger projektet arbete och inkomst till lokalbefolkningen, vilket stöder två av våra hållbarhetsmål: Mål 4: God utbildning och Mål 8: Anständigta arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

 

 

TRANSPORT

I en bransch där logistik utgör en stor del av värdekedjan är det avgörande att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa miljöpåverkan per leverans. Vi arbetar aktivt med att minska onödig transport och förbinder oss att välja den bästa lösningen för miljön varje gång.

Under 2023 genomförde vi totalt 184 leveranser organiserade av IDÉ, varav 171 leveranser utfördes med båt och 13 med flyg. Förhandsplanering är avgörande för att hitta det mest miljövänliga transportsättet. Ju mer tid vi har, desto bättre.

Vi är helt beroende av bra logistikpartners, och en av de viktigaste åtgärderna vi har här hos IDÉ är att samarbeta uteslutande med dem som delar våra mål: att minska totala utsläpp.

Idag kräver vi att alla våra logistikpartners lämnar utsläppsrapporter, och vi baserar ytterligare åtgärder för mer miljövänlig logistik på dessa rapporter.

 

EMBALLAGE

Mer information om våra hållbara val av förpackningar kommer att komma.