HÅLLBAR AFFÄRSPRAXIS

Vi på IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis med respekt för människor, samhälle och miljö. Vi vill föregå med gott exempel i vår bransch.

Vårt mål är att ha mer transparens och mer kunskapsöverföring i alla led från produktion till leverans. Vi bryr oss om våra kunders engagemang för hållbarhet och vill göra det enkelt att välja hållbara alternativ inom produktmedia. Här menar vi både i materialval, tillverkning och fraktsätt. Vi tror att om fler tänker på hållbarhet i upphandlingsprocessen kan vi göra skillnad tillsammans.

Ansvarsfulla inköpsmetoder är ett av våra viktigaste verktyg för att upprätthålla en hållbar affärspraxis. Det är här vi kan stärka våra partners förmåga att leverera utifrån de krav vi ställer.

Vi utmanar våra partners att anpassa sin egen verksamhet och sina produkter så att det inte skadar människor, samhälle och miljö. Som kund hos oss kan du vara säker på att vi alltid köper in produkter från godkända tillverkare som ställer höga krav på sin egen produktion.

VÅR MILJÖPOLICY

Vi är förpliktigade till att minska vår miljöpåverkan och att ständigt förbättra våra miljöresultat. Detta är en integrerad del av vår affärsstrategi och verksamhetsmetod. Vi uppmuntrar alla våra kunder och leverantörer att göra detsamma.

VÅR CODE OF CONDUCT

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis som respekterar människor, samhälle och miljö. Våra riktlinjer inkluderar uppförandekoden och utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi förväntar oss att våra partners arbetar målmedvetet för att efterleva våra riktlinjer och krav. Därtill principer för hållbara affärsmetoder vilka täcker grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption, djurskydd och miljö.

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI

IDÉ House of Brands är medvetna om att branschen kan ha en negativ inverkan på människor, samhälle och miljö. Det är därför viktigt för oss att bidra till en positiv utveckling av leverantörskedjan och säkerställa ansvarsfulla inköpsmetoder. Vi är ett företag som vill bidra till hållbar utveckling och vill visa detta genom kunskap och aktion. Här kan du läsa vår hållbarhetsstrategi 2022-2025.

VÅR KLIMATKOMPENSATION

Vi på IDÉ House of Brands tar ansvar utanför vår värdekedja, genom att investera i trädplanteringsprojektet "Thor Heyerdal Climate Park", beläget i Ayeyarwady-regionen i Myanmar. Vi är stolta över att plantera träd som kompensation för våra växthusgasutsläpp på scope 1 och 2 i alla länder där vi är verksamma. Med vår insats av 2 500 st köpta mangroveträd ger det en kompensation motsvarande 80 gånger de egna utsläppen.

Läs mer om vår klimatkompensation

VÅR KLIMATREDOVISNING

En klimatredovisning är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta åtgärder för att minska sin energiförbrukning och tillhörande växthusgasutsläpp. Med en årlig redovisning kan organisationen mäta nyckeltal och därmed utvärdera sig själv över tid. Rapporten är en integrerad del av vår övergripande klimatstrategi och visar översiktligt organisationens utsläpp av växthusgaser (GHG-utsläpp).

Läs mer om vår klimatredovisning

ÄR HÅLLBARHET OCH MILJÖVÄNLIGT SAMMA SAK?

Nej, inte riktigt. Att göra ett bättre miljöval innebär att man agerar på ett sätt som minst möjligt belastar miljön. Mycket av det kommer också att vara hållbart – men termen hållbar omfattar mer. För att skapa hållbar utveckling måste världen arbeta inom tre områden: miljösociala framsteg och ekonomi.  Detta kallas för de tre pelarna av hållbar utveckling och det är kopplingen mellan dessa tre pelare som avgör om något är hållbart. På senare år har allt fler begrepp inom miljö, hållbarhet och produktion dykt upp. Vad betyder dessa egentligen? Vi har gjort en liten lathund för att bena ut dem!

Läs mer om begrepp kring hållbarhet
Hållbarhet och begrepp

ETISK HANDEL

Arbetsförhållanden i fabriker och internationella mänskliga rättigheter har alltid haft första prioritet hos oss. Vi kontrollerar fabriker genom bl.a. tredjepartsinspektioner, egna besök och digitala utvärderingsverktyg. Vi har ett nära samarbete med lokala inspektörer för att säkerställa att alla lagar och regler följs och när vi väljer avtals- och samarbetspartners har vi goda etiska förhållningssätt som grund. De ska bidra till att förhindra: korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsförhållanden samt skadliga effekter på lokalsamhällen och miljön.

Etisk Handel Norge (EHN) är ett engagerat partnerskap mellan industri, fackföreningar, organisationer och offentliga myndigheter.

EHN är en pådrivare och ett resurscentrum för etisk handel. Etisk handel innebär att företag och andra aktörer bidrar till att förbättra arbetsförhållandena och miljön i leverantörskedjan. På IDÉ House of Brands definierar vi socialt ansvar som "Ett långsiktigt engagemang för kommersiell framgång genom arbetsmetoder som respekterar etiska värderingar, människor, miljö och natur". Vi rapporterar till EHN varje år och rapporterna är offentliga.

Varför är IDÉ medlem i EHN?

EHN är den ledande kompetensmiljön för etisk handel i Norge och Norden och ger oss viktiga verktyg och resurser för att kunna arbeta bra och effektivt med etisk handel. Genom att samarbeta med EHN har vi åtagit oss en rad skyldigheter. Vi har bland annat anslutit oss till EHN:s principförklaring och implementerat riktlinjer för etisk handel. Vi arbetar aktivt för att skapa konkreta förbättringar av arbets- och miljöförhållanden i leverantörskedjan, rapporterar årligen om status och framsteg samt har kontinuerlig uppföljning.

Blå ISO 9001 logo 

KVALITETSLEDNING

Certifieringen gynnar både våra kunder och oss. Strukturerad kvalitetssäkring och effektiva processer gör att vi kan ge våra kunder bättre och jämnare service från alla våra kontor i Norden.

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 kvalitetspolicy är den internationella standarden för kvalitetsledning. Denna standard uppdaterades 2015 för att vara relevant för dagens och morgondagens samhälle. ISO 9001 ger organisationer receptet på hur de ska kunna uppfylla kvalitetskrav som hela tiden matchar kundernas förväntningar. Standarden tar särskilt hänsyn till de komplexa leveranskedjor som vi som företag måste hantera. Vi har fått vårt godkännande förnyat varje år sedan 2004 enligt gällande standarder.

HUR ARBETAR VI MED HÅLLBARHET

GENOM INKÖP

IDÉ House of Brands anser ansvarsfulla inköpsmetoder vara ett av våra viktigaste verktyg för att arbeta mot en hållbar affärsmetod. Vi anpassar våra inköpsrutiner för att våra partners ska ha möjlighet att leverera efter de krav vi ställer. Detta för att säkerställa goda förhållanden för människor, samhälle och miljö.

 

GENOM LEVERANTÖRSUTVECKLING OCH PARTNERSKAP

IDÉ House of Brands är medvetna om att vi kan ha en negativ inverkan på människor, samhälle och miljö. Samtidigt ser vi vår potential i att bidra till en positiv utveckling i leverantörskedjan. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners arbetar målmedvetet och systematiskt för att följa våra riktlinjer. Detta inklusive etiska riktlinjer vilka täcker grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption, djurskydd och miljö.

 

GENOM SÄLJ OCH MARKNADSFÖRING

IDÉ House of Brands ska vara en drivkraft för kunder när de väljer att handla mer hållbart. Flera av våra kunder har blivit mer medvetna om sina inköp och det är tillfredsställande att kunna möta deras krav på ett mer hållbart val. Som kund hos oss har du alltid tillgång till ett bättre alternativ ur hållbarhetssynpunkt.

 

IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S GLOBALA MÅL

FN:s globala mål är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna till år 2030. Denna plan kräver insatser från myndigheter, näringsliv och privatpersoner. Vi har valt ut fem av målen som vi arbetar extra mot.

 

STOLT SAMARBETSPARTNER MED SOS BARNBYAR

SOS Barnbyar arbetar för att alla barn ska få möjlighet att växa upp i en familj som ger dem kärlek och trygghet – oavsett om det är i barnets biologiska familj eller en ny SOS-familj.

Vi har ett nära samarbete med SOS Barnbyar för att bidra till deras arbete med att hålla barn över hela världen trygga. Vi har valt att dela upp detta arbete i två delar. Dels skänker vi en betydande summa till SOS Barnbyar varje år och dels använder vi vårt nätverk av kunder och partners för att aktivt sprida information om det arbete SOS Barnbyar gör. Därtill arbetar vi för en kombination av donation och produktmedia.

 

IDÉ är stolt hållbarhetspartner med SOS Barnbyar