IDÉ HOUSE OF BRANDS RIKTLINJER FÖR LEVERANTÖRER

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärsmetod som respekterar människor, samhälle och miljö. Vi har därför tagit fram riktlinjer för leverantörer som ett komplement till våra egna riktlinjer. För att ha en hållbar affärspraxis vill vi ha ett nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartners. Samarbete i leverantörskedjan är en förutsättning för detta och för att uppnå FN:s globala mål.

 

Krav på egen verksamhet

Våra riktlinjer för hållbara affärsmetoder ligger till grund för vårt arbete med hållbarhet även i leverantörskedjan. Vi strävar efter att förbättra riktlinjer och praxis där det är relevant.

Våra leverantörer och samarbetspartners kan förvänta sig av oss att våra affärs- och inköpsmetoder stärker och inte undergräver deras förmåga att leverera på de krav vi ställer i relation till människor, samhälle och miljö. IDÉ House of Brands eftersträvar alltid samarbete som utgångspunkt. Vi kommer att avsluta affärsrelationer och andra samarbeten om våra leverantörer eller partners inte uppfyller våra förväntningar på en hållbar affärsmetod.

 

Krav i relation till leverantörskedjan

Vi förväntar oss att våra leverantörer och samarbetspartners arbetar målmedvetet och systematiskt för att efterleva våra riktlinjer och krav. Därtill principer för hållbara affärsmetoder som täcker grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption, djurskydd och miljö. Våra leverantörer ska:

  • Följa riktlinjer för leverantörer inklusive principer för en hållbar affärsmetod.
  • Arbeta aktivt med due diligence-bedömningar, det vill säga: gör egna riskbedömningar för negativ påverkan på människor, samhälle och miljö samt stoppa, förebygga och minska sådan påverkan. Åtgärderna ska följas upp och bedömas med avseende på effekt och kommuniceras till de som berörs. Där leverantören är ansvarig för den negativa påverkan/skadan är leverantören även ansvarig för återställande.
  • Visa vilja och förmåga till kontinuerlig förbättring för människor, samhälle och miljö genom samverkan.
  • På begäran av IDÉ House of Brands dokumentera hur de själva och eventuella underlevererantörer arbetar för att följa riktlinjerna.
  • Om leverantören efter upprepad begäran inte visar vilja eller förmåga att följa riktlinjerna kan hävning av avtal inträffa.
  • Ha ett system för att hantera klagomål som rör mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö och korruption.
  • Undvika handelspartners som har verksamhet i länder som varit föremål för handelsbojkott av FN och/eller norska myndigheter.

 

Förväntad uppföljning av IDÉ House of Brands

På begäran av IDÉ House of Brands ska leverantörer dokumentera hur de själva och eventuella underleverantörer arbetar för att följa riktlinjerna. Detta kan ske genom uppföljningssamtal och/eller undersökning av arbetsförhållandena på platsen för produktion.

Om IDÉ House of Brands önskar undersöka underleverantörer med avseende på efterlevnaden av riktlinjerna är leverantören skyldig att tillåta en sådan undersökning, samt att uppge namn och kontaktuppgifter för dessa.

 

Prinsiper för en hållbar affärspraxis (Code of Conduct)

Dessa principer för hållbar affärspraxis är baserade på FN:s och ILO:s konventioner och sätter minimi- och inte maximistandarder. Lagstiftningen på produktionsplatsen måste respekteras. Om nationella lagar och förordningar täcker samma ämne som dessa riktlinjer ska den högsta standarden gälla.

 

1. Tvångsarbete/slavarbete (ILO:s konvention nr. 29 och 105)

1.1. Det får inte förekomma någon form av tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete.

1.2. Arbetstagare ska inte behöva lämna deposition eller identitetshandlingar till arbetsgivaren och ska fritt kunna säga upp anställningsförhållandet med rimligt varsel.

 

2. Facklig organisation och kollektiva förhandlingar (ILO:s konvention nr. 87, 98, 135 och 154)

2.1. Arbetstagare ska utan undantag ha rätt att ansluta sig till eller bilda fackföreningar på eget initiativ och att förhandla kollektivt. Arbetsgivaren får inte lägga sig i, förhindra eller motsätta sig facklig organisering eller kollektiva förhandlingar.

2.2. Fackliga företrädare får inte diskrimineras eller hindras från att utföra sitt fackliga arbete.

2.3. Om rätten till fri organisering och/eller kollektiva förhandlingar begränsas av lag, måste arbetsgivaren underlätta, och inte förhindra, alternativa mekanismer för fri och oberoende organisering och förhandling.

 

3. Barnarbete (FN:s konvention om barns rättigheter, ILO:s konvention nr. 138, 182 och 79, ILO:s rekommendation nr. 146)

3.1. Minimiåldern för arbetstagare ska inte vara lägre än 15 år och i linje med den nationella minimiåldern för anställning, eller; lägsta ålder för obligatorisk skolgång, med den högsta åldern som gällande. Om den lokala minimiåldern är satt till 14 i linje med undantaget i ILO:s konvention 138 kan detta accepteras.

3.2. Nyrekrytering av barnarbetare i strid med ovan nämnda minimiålder ska inte ske.

3.3. Barn under 18 år får inte utföra arbete som är skadligt för deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete.

3.4. Handlingsplaner ska upprättas för en snabb utfasning av barnarbete som strider mot ILO:s konventioner 138 och 182. Handlingsplanerna ska dokumenteras och kommuniceras till relevant personal och andra intressenter. Det ska ordnas stödsystem där barn ges möjlighet till utbildning tills barnet inte längre är i skolpliktig ålder.

 

4. Diskriminering (ILO:s konvention nr. 100 och 111 och FN:s Kvinnokonvention)

4.1. Det ska inte förekomma diskriminering i anställning, ersättning, utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering på grund av etnicitet, kast, religion, ålder, funktionsvariation, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt arbete eller politisk tillhörighet.

4.2. Skydd ska upprättas mot sexuella trakasserier, hot, förolämpning och utnyttjning samt mot diskriminering eller uppsägning på orättvisa grunder som till exempel äktenskap, graviditet, föräldraskap eller status som HIV-smittad.

 

5. Brutal behandling (Allmäna förklaringen om de mänskliga rättigheterna/UDHR)

5.1. Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel, är förbjudet. Detsamma gäller sexuella- och andra övergrepp samt andra former av förnedring.

 

6. Hälsa, miljö och säkerhet (ILO:s konvention nr. 155 och rekommendation nr. 164)

6.1. Insatser ska göras för att säkerställa arbetstagarna en säker och hälsosam arbetsmiljö. Farliga kemikalier och andra ämnen ska hanteras korrekt. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förebygga och minimera olyckor och hälsoskador till följd av eller relaterade till förhållandena på arbetsplatsen.

6.2. Arbetstagare ska ha regelbunden och dokumenterad utbildning i hälsa och säkerhet. Hälso- och säkerhetsutbildning ska upprepas för nyanställda och omplacerade arbetstagare.

6.3. Arbetstagare ska ha tillgång till rena sanitära utrymmen och rent dricksvatten. I förekommande fall ska arbetsgivaren även ge tillgång till faciliteter för säker förvaring av livsmedel.

6.4. Om arbetsgivaren erbjuder boende ska detta vara rent, säkert, tillräckligt ventilerat och med tillgång till rena sanitära utrymmen och rent dricksvatten.

 

7. Lön (ILO:s konvention nr. 131)

7.1. Lön till arbetare för en normal arbetsvecka ska minst överensstämma med nationella minimilönebestämmelser eller branschstandarder, där den högsta ska vara gällande. Lönen ska alltid räcka för att täcka grundläggande behov inklusive ett visst sparande.

7.2. Lönevillkor och utbetalning av lön ska avtalas skriftligen innan arbetet påbörjas. Avtalet ska vara begripligt för arbetstagaren.

7.3. Avdrag på lönen som en disciplinär åtgärd är inte tillåtet.

 

8. Arbetstid (ILO:s konvention nr. 1 och 14)

8.1. Arbetstiden ska vara i linje med nationella lagar eller branschstandarder och inte överstiga arbetstiden i enlighet med tillämpliga internationella konventioner. Normal arbetstid per vecka ska normalt inte överstiga 48 timmar.

8.2. Arbetstagare ska ha minst en ledig dag om 7 dagar.

8.3. Övertid ska vara begränsad och frivillig. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, det vill säga en total arbetstid på 60 timmar per vecka. Undantag från detta kan accepteras om det regleras av ett kollektivavtal eller nationell lag.

8.4. Arbetstagare ska alltid få övertidsersättning för arbetstid utöver normal arbetstid (se punkt 8.1 ovan), minst i enlighet med gällande lagar.

 

9. Regelbundna anställningar

9.1. Skyldigheter gentemot arbetstagare i linje med internationella konventioner, nationella lagar och förordningar om regelbunden anställning, får inte kringgås genom användning av kortsiktiga uppdrag (såsom användning av kontraktsarbetare, tillfälligt anställda och dagarbetare), underleverantörer eller andra arbetsrelationer.

9.2. Alla arbetstagare har rätt till ett anställningsavtal på ett språk de förstår.

9.3. Lärlingsprogram ska vara tydligt definierade med hänsyn till varaktighet och innehåll.

 

10. Marginaliserde befolkningsgrupper

10.1. Produktion och användning av naturresurser får inte bidra till att förstöra resurs- och inkomstbasen för ursprungsbefolkningen eller andra marginaliserade befolkningsgrupper, till exempel genom att beslagta stora markområden, oansvarigt utnyttjande av vatten eller andra naturresurser som befolkningsgrupperna är beroende av.

 

11. Miljö

11.1. Negativ miljöpåverkan ska minskas genom hela värdekedjan. I linje med försiktighetsprincipen ska åtgärder vidtas för att kontinuerligt minimera utsläppen av växthusgaser och lokala föroreningar, användningen av skadliga kemikalier, bekämpningsmedel och för att säkerställa hållbar resursutvinning och förvaltning av vatten, hav, skog och mark samt bevarande av biologisk mångfald .

11.2. Nationell och internationell miljölagstiftning och miljöföreskrifter ska följas och relevanta utsläppstillstånd ska erhållas.

 

12. Korruption

12.1. Alla former av mutor är oacceptabla, såsom användningen av alternativa kanaler för att säkerställa olagliga privata eller arbetsrelaterade förmåner till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller deras anställda och offentliga tjänstepersoner.

 

13. Djurskydd

13.1. Djurens välbefinnande ska respekteras. Åtgärder bör vidtas för att minimera negativ påverkan för produktions- och arbetsdjurs väl.

13.2. Nationella och internationella djurskyddslagar och -föreskrifter ska följas.